St. Peter und Paul

Matthias-Klotz-Str. 4, 82481 Mittenwald, Telefon: 08823-92290, E-Mail: St-Peter-und-Paul.Mittenwald@ebmuc.de
099


                                                        
                                                                        "K i n d e r k i r c h e"


                                 immer um 16.00 Uhr im Kath. Pfarrsaal neben der Kirche.


 
 
 
 
 
09. Februar 2017

09. März 2017

20. April 2017
"Beten"

"Brotvermehrung"

"Emaus"
18. Mai 2017

22. Juni 2017
20. Juli 2017
"Maiandacht"

"Zachäus"
(Gott hat mich lieb -
auch wenn ich
etwas falsch mache)

"Jona"