Transkription der Pergamenturkunde

Pius e[pisco]pus servus servorum Dei Dilecto filio Lothario Anselmo ex Liberis Baronibus de
Gebstattel [!], electo Monacen[si] simulque Frisingen[si] nuncupando, sal[u]tem et Ap[osto]licam ben[edicti]onem. Divina disponente clementia, cujus inscrutabili providentia ordinationem suscipiunt universa, in
Ap[osto]licae dignitatis solio, meritis licet imparibus, constituti ad universas orbis eccl[es]ias aciem N[ost]rae considerationis extendimus et pro earum statu salubriter dirigendo Ap[osto]lici
favoris auxilium adhibemus. Sed de illis propensius cogitare Nos convenit, quas p[ro]priis carere pastoribus intuemur, ut eis juxta cor N[ost]rum pastores praeficiantur ideonei, qui
co[mm]issos sibi populos per suam circumspectionem providam et providentiam circumspectam salubriter dirigant et informent ac bona ipsarum eccl[esi]arum non solum gubernent utiliter,
sed etiam multimodis efferant incrementis. Sane Metropolitana eccl[es]ia Monacen[sis] ex translata Monachium sede ep[isco]pali Frisingen[si] illiusque suppressa eccl[es]ia retento ta-
men titulo Frisingen[si] nuper a Nobis Ap[osto]lica au[ct]o[rita]te erecta et instituta, ad quam, dum illam ex nunc deinceps pro tempore vacare contigerit, nominatio personae idoneae Nobis et
Romanae Pontifici pro tempore existenti facienda ad charissimum in Xsto filium Nostrum Maximilianum Josephum Bavariae Regem ill[ust]rem vigore indulti
sibi suisque catholicis successoribus Bavariae Regibus in actu conventionis inter Nos et sedem Ap[osto]licam ex una et praedictum Maximilianum Josephum
Regem ex altera partibus etiam nuper initae Ap[osto]lica auct[oritat]e praefata concessi spectat et pertinet, a primaeva illius nova erectione praefata pastoris solatio destituta
Nos ad provisionem d[ic]tae Metropolitanae eccl[es]iae Monacen[sis] celerem et felicem, ne illa longae vacationis exponatur incommodis, paternis et sollicitis studiis
intendentes post deliberationem, quam de praeficiendo eidem Metropolitanae eccl[es]iae Monacen[si] personam utilem ac etiam fructosam cum v[e]n[erabil]ibus fratribus N[ost]ris
S[an]ctae Romanae Eccl[es]iae Card[ina]libus habuimus diligentem, demum ad Te, de legitimo matrimonio ex catholicis nobilibusque parentibus liberis baronibus
de Gebsattel Herbipoli genitum, octavum supra quinquagesimum tuae aetatis annum agentem ac jamdiu praesbiterum atque antiquae cathedralis ecclesiae
Herbipolen[sis] decanum, de cujus nobilitate generis, vitae munditia, honestate morum, spiritualium providentia et temporalium circumspectione aliisque multiplicum
virtutum donis fide digna testimonia perhibentur et quem p[raefa]tus Maximilianus Josephus Rex vigore indulti hujusmodi Nobis ad id per suas l[itte]ras no-
minavit, direximus oculos Nostrae mentis. Quibus omnibus debita meditatione pensatis eidem Metropolitanae eccl[es]iae Monacen[si] de persona tua Nobis et eisdem
fratribus Nostris ob tuorum exigentiam meritorum accepta de fratrum ipsorum consilio Ap[osto]lica auc[orita]te providemus Teque illi in Archiep[iscop]um Monacen[sem] simulque
Frisingen[sem] nuncupandum praeficimus et pastorem, curam et adm[inistratio]nem d[ic]tae Metropolitanae ecclesiae Monacen[sis] Tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie
committendo, in Illo, qui dat gratias et largitur praemia, confidentes, quod dirigente Domino actus tuos praedicta Metropolitana eccl[es]ia Monacen[sis] sub tuo feli-
ci gubernio regetur utiliter et prospere dirigetur ac grata in eisdem sp[irit]ualibus et temporalibus suscipiet incrementa. Jugum igitur Domini tuis impositum
humeris prompta devotione suscipiens curam et adm[inistratio]nem praefatas sic exercere studeas sollicite fideliter ac prudenter, quod eccl[es]ia ipsa Metropolitana gubernatori
provido et fructuoso administratori gaudeat se commissam Tuque praeter aeternae retributionis praemium Nostram et d[ic]tae Sedis benedictionem et gratiam exinde
uberius consequi merearis, ceterum etiam sperantes, quod Tu, licet doctoratus gradu insignitus non sis, nihilominus quia sufficienti doctrina
praeditus et ad d[ic]tam Metropolitanam eccl[es]iam Monacen[sem] regendam et gubernandam habilis et idoneus esse dignosceris, Tecum ut eidem Metropolitanae
ecclesiae in Archiep[iscop]um praefici illique praeesse ac eam ut supra regere et administrare libere et licite valeas, defectu gradus doctoratus hujusmodi ac consti[tutioni]bus
et ordi[nationi]bus Ap[osto]licis d[ic]taeque Metropolitanae eccl[es]iae Monacen[sis], etiam iuramento, confirmatione Ap[osto]lica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis
et consuetudinibus ceterisque contrariis nequaquam obstan[tibus] Ap[osto]lica auct[oritat]e praefata ipsarum tenore praesentium de spe[ci]ali dono gratiae dispensamus.
Volumus autem, quod Tu seminarium puerorum eccl[esiast]icorum in dicta civitate Monachii ad praescriptum concilii Tridentini erigere et instituere et
alumnorum admissioni consulere omnino cures, conscientiam tuam super haec onerantes conscientiam tuam super haec onerantes onerantes. [!]
Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo decimo octavo
octavo Kalendas Junii, pontificatus Nostri anno decimo nono.