Marianische Männerkongregation am Bürgersaal zu München
Neuhauser Str. 14
80331 München
Telefon: 089-219972-0
Fax: 089-219972-24
mmk(at)mmkbuergersaal.de
http://www.mmkbuergersaal.de
Leitung:
Präfekt Diakon Horst Th. Esterer

Geistliche Leitung:
Präses Pater Peter Linster SJ
Logo: Marianische Männerkongregration